ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO UŽIVATELE INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o., IČ: 047 27 339, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252762 (dále jen „Glenmark“ nebo „my“), tímto v pozici správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje o zpracovávání Vašich osobních údajů, jakožto návštěvníků či uživatelů, při užívání námi provozovaných internetových stránek www.revitanerv.cz (dále jen „Internetové stránky“) (dále jen „Subjekty údajů“ nebo „Vy“).

1. Pro koho jsou tyto informace určeny?

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) stanovují základ, podle kterého zpracováváme jakékoli osobní údaje, které od Vás získáme nebo které nám poskytnete v rámci Vaší návštěvy Internetových stránek, budou-li tyto naplňovat níže uvedená specifika. Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se shromažďování a dalšího zpracování Vašich osobních údajů.

Uplatňujeme přehledný přístup k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se návštěvy Internetových stránek.

2. Kdo je správcem mých osobních údajů a kam se na ně mohu obrátit?

Správcem Vašich osobních údajů je Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o., IČ: 047 27 339, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252762.

Můžete nás kontaktovat:

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Skupina Glenmark jmenovala Dr. Karstena Kinasta z KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH svým pověřencem pro ochranu údajů (DPO). Skupina Glenmark také jmenovala koordinátora pro ochranu údajů, který bude podle potřeby komunikovat přímo s DPO a jednat jako okamžité kontaktní místo v rámci skupiny Glenmark – e-mail: dpo.glenmark@glenmarkpharma.com.

4. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Respektujeme zásadu minimalizace údajů, když uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje v případě, kdy se chystáte využít nebo již využíváte naše služby, komunikujete s námi nebo navštívíte naše Internetové stránky.

V rámci používání Internetových stránek o Vás zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 1. Pokud nám zašlete svůj dotaz, popřípadě nás budete kontaktovat jakýmkoli způsobem uvedeným na Internetových stránkách, budeme o Vás zpracovávat:
  1. Vaše kontaktní a identifikační údaje; a
  2. jakékoli další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete v rámci komunikace s námi.
 2. Při návštěvě našich Internetových stránek o Vás zpracováváme údaje prostřednictvím tzv. souborů cookies (více v naší Cookies policy);
 3. Dále od Vás můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje při hlášení nežádoucích zdravotních reakcí doplňku stravy Revitanerv, a to počínaje od přijetí hlášení o nežádoucí zdravotní reakci a dále po celou procesu přezkoumání Vašeho hlášení. Některé z těchto údajů jsou shromažďovány přímo od Vás, a to prostřednictvím internetu, telefonu, faxu, e-mailu, pošty, nebo podle platných pravidel společnosti Glenmark, jako součást hlášení nežádoucích zdravotních reakcí nebo hlášení týkající se kvality našich produktů. Informace či údaje, které o Vás zpracováváme je nutno považovat za osobní údaje, přičemž tyto zahrnují zejména:
  1. Vaše kontaktní a identifikační údaje;
  2. podrobné údaje o produktu, který způsobil nežádoucí zdravotní reakci a o samotné nežádoucí zdravotní reakci; a
  3. jakékoli další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete v rámci komunikace s námi a během šetření nežádoucích zdravotních reakcí produktu – např. pohlaví, věk a datum narození, hmotnost, výška, další anamnéza, informace o zdravotním stavu, sexuálním životě apod.

Pokud jste zároveň subjektem hlášení a ohlašovatelem, je možné výše uvedené informace o zpracování osobních údajů propojit. Poskytnuté informace se jako osobní údaje zpracovávají pouze tehdy, pokud je to relevantní a potřebné pro řádné zdokumentování Vašeho ohlášení za účelem splnění našich povinností v oblasti nutrivigilance, bezpečnosti a splnění jakýchkoliv jiných požadavků vyplývajících z právních předpisů ve vztahu k produktům Glenmark.

5. Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

  1. Pokud nám zašlete svůj dotaz, popřípadě nás budete kontaktovat jakýmkoli jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách, budeme zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho dotazu či požadavku. Ke zpracování osobních údajů za tímto účelem jsme oprávněni, protože je to nezbytné k výkonu našeho oprávněného zájmuspočívajícího v efektivní komunikaci s osobami zajímajícími se o Glenmark a předmět její činnosti či její Internetové stránky.
  2. Pokud si naše Internetové stránky prohlížíte, zpracováváme o Vás prostřednictvím tzv. souborů cookies a obdobných technologií osobní údaje za účely zajištění funkčnosti Internetových stránek a uložení preferencí uživatele po dobu relace, kdy právním základem je oprávněný zájem.
  3. Vaše osobní údaje rovněž můžeme zpracovávat za účelem uplatňování a ochrany našich práv a zájmů; ke zpracování osobních údajů za tímto účelem jsme oprávněni, protože je to nezbytné k výkonu odpovídajícího oprávněného zájmu Společnosti.
  4. Účelem zpracování Vašich osobních údajů při hlášení nežádoucí zdravotní reakce je:
   1. hlášení nežádoucích zdravotních reakcí a jejich zkoumání, včetně následné komunikace s Vámi, porovnání informací o nežádoucí zdravotní reakci s informacemi o jiných nežádoucích zdravotních reakcích, které obdržela společnost Glenmark za účelem analýzy bezpečnosti doplňku stravy anebo účinné látky jako celku a k poskytování povinných hlášení národním a/nebo regionálním úřadům, tak aby mohly analyzovat bezpečnost doplňku stravy nebo účinných látek jako celku a porovnávat je s hlášeními z jiných zdrojů; Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění právních povinností Glenmarku ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, stanovených zejména zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a dalšími právními předpisy České republiky a Evropské unie;
   2. ochrana veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, kdy zpracování Vašich osobních údajů je ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. i) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nezbytné pro účely ochrany veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, zejména pro zajištění přísných norem kvality léčivých přípravků ve vztahu k produktům Glenmark.

6. Komu dalšímu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme následujícím kategoriím dalších osob:

 1. společnosti ze skupiny Glenmark, zejména pak sesterské společnosti Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., IČ: 465 05 164;
 2. další společnosti, které jsou našimi partnery v oblasti marketingu, distribuce, anebo dalšími smluvními partnery, pokud plnění nutrivigilančních povinností pro produkt vyžaduje takovou výměnu informací;
 3. v nutných případech národní nebo evropské veřejné orgány (zejména Státní ústav pro kontrolu léčiv, Evropská agentura pro léčivé přípravky, Úřad pro ochranu osobních údajů, orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy) a další subjekty na základě jiných právních předpisů;
 4. poskytovatelům cloudových a dalších IT služeb a dodavatelům jiných služeb v rozsahu nezbytném pro poskytnutí takových služeb; a
 5. takovým subjektům, u nichž to vyžadují právní předpisy nebo pravomocná rozhodnutí orgánů veřejné moci, nebo u nichž je to nezbytné za účelem uplatnění či ochrany práv a zájmů Glenmark.

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor s výjimkou informací souvisejících s hlášením nežádoucích zdravotních reakcí, které mohou být přenášeny v rámci globální databáze Glenmark po celém světě. Přenosy informací mohou zahrnovat přenosy mimo Vaši zemi do zemí, které mohou mít jiné zákony o ochraně osobních údajů. Společnost Glenmark podniká kroky na přiměřené zabezpečení ochrany osobních údajů při přenosu do těchto zemí. V případě zpracování osobních údajů v systémech jiných subjektů zabezpečí společnost Glenmark uzavření smluv s těmito stranami o zabezpečení přiměřených bezpečnostních opatření.

7. Jak dlouho si Vaše osobní údaje uchováváme?

Při nakládání s Vašimi osobními údaji respektujeme zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu 3 let. Zpracováváme osobní údaje třetích osob po dobu trvání právního základu zpracování a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

Ve výjimečných případech může doba uchování dosahovat až 10 let; například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování některých dokladů obsahujících Vaše osobní údaje. Jedná se zejména o případy, kdy bychom museli tyto doklady předkládat jako důkazy v soudním sporu, ve správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí.

V případě hlášení nežádoucích zdravotních reakcí má Glenmark povinnost uchovávat veškerou dokumentaci po dobu 30 let, pokud byla nežádoucí zdravotní reakce spojena s újmou na zdraví nebo smrti uživatele, pacienta nebo jiné fyzické osoby.

8. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

9. Jaká práva Vám svědčí v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva, vyplývající z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 1. právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat od nás informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme či nikoliv, a pokud tomu tak je, pak máte právo k těmto osobním údajům získat přístup;
 2. právo na opravu osobních údajů – v případě, že se domníváte, že zpracováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které se Vás týkají, máte právo na jejich opravu, případně máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 3. právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) – v případě, že nás požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, bez zbytečného odkladu tak učiníme, a to zejména v případě, že:
  1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
  2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu a tento souhlas odvoláte a zároveň neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a zároveň neexistují žádné převažující či oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů;
  4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
  5. odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů – máte právo požádat nás o omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že:
  1. popíráte přesnost osobních údajů;
  2. zpracování je protiprávní a zároveň jste odmítli výmaz osobních údajů a žádáte o omezení jejich použití;
  3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale zároveň je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a prozatím nebylo ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 5. právo na přenositelnost osobních údajů – na základě Vaší žádosti předáme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu zpracováváme na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste nám poskytl(a), předali Vám či jinému správci, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět;
 6. právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely veřejného zájmu nebo pro účely našeho oprávněného zájmu. Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na našem oprávněném zájmu (včetně přímého marketingu), můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu. V takovém případě již nebudou Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Rovněž upozorňujeme, že v případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to poštou na adrese našeho sídla nebo e-mailem na recepce@glenmarkpharma.com (případně v předvolbě cookies)

Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, email: posta@uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušen právní předpis či Vaše práva.

10. Kde můžete svá práva uplatnit a jak?

Pokud si v případě potřeby přejete uplatnit některé z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím emailu: recepce@glenmarkpharma.com nebo poštou na adrese našeho sídla.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si rovněž vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od doručení kompletního sdělení. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.

Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o.